خدمات نواربری

برش طولی و یا نواربری کلاف های سرد،گالوانیزه و رنگی از ضخامت ۰٫۳ الی ۲ میلیمتر و

تبدیل به نوارهایی با حداقل عرض ۱۵ و حداکثر ۱۲۵۰ میلیمتر